කර්මාන්තශාලා සංචාරය

කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

about

නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය

HYDROGEN CRUSHING
SINTER

යන්ත්රෝපකරණ උපකරණ


ඔබට අවශ්‍ය නිෂ්පාදන සොයන්න

වර්තමානයේ, එය N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH වැනි විවිධ ශ්‍රේණිවල සින්ටර් කළ NdFeB චුම්බක නිපදවිය හැකිය.