අපගේ ගෞරවය

අදාළ සහතික

Certificate
Certificate2
Certificate1

අපගේ ගෞරවය

HONOR
HONOR1
HONOR2
HONOR3

ඔබට අවශ්‍ය නිෂ්පාදන සොයන්න

වර්තමානයේ, එය N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH වැනි විවිධ ශ්‍රේණිවල සින්ටර් කළ NdFeB චුම්බක නිපදවිය හැකිය.